Гэрэл, гэрэлтүүлэг (65) Тоолуур, Цахилгаан үүсгэгч (41) Холбоо, Дохиолол хамгаалалт (62) Цахилгаан дамжуулах, Агаарын шугамын тоноглол (9) Цахилгааны утас, Кабель (20) Цахилгааны хамгаалах хэрэгсэл (56) Цахилгааны холбох хэрэгсэл (161)
Нийт 9 бүтээгдэхүүн байна.