Байгалийн чулуун байгууламж

  • Үзсэн тоо: 5551
  • Ангилал: Бетон эдлэл
  • Шинэчлэгдсэн огноо: 2012-02-15
  • Захиалах:
  • Менежертэй холбогдох

Ìîíãîë îðîí òºðºë á¿ðèéí áàéãàëèéí ÷óëóóí òîãòîöîîðáàÿí îðîí. Áèä ýäãýýð ÷óëóóëãààñ õàìãèéí ºâºðìºö ºíãº, õýëáýð á¿õèé ÷óëóóã øèëæ ñîíãîí ÿâãàí çàì òàëáàé, õàøëàãà, õàøààã õèéñýíèéã òà äýýðõ çóðãààñ õàðæ áàéíà. ×óëóóãààð õèéñýí ç¿éë íü ÷àìèí òàíñàã áºãººä áàò áºõ áîëäîã. ×óëóó íü òàíû ¿ë õºäëºõ õºðºíãèéã ÷èìýýä çîãñîõã¿é óëàì ¿íýòýé áîëíî ãýäýãò ýðãýëçýõ õýðýãã¿é

Менежертэй холбоо барих
Та энэ бүтээгдэхүүнийг борлуулж байгаа компанийн менежертэй холбогдохын тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.

Нэвтрэх
Худалдаалагч
IMAX LLC
Холбоо барих мэдээлэл
88118060 50005005
http://imax.barilga.mn/
Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, "Газар Бизнес" төв 3 давхар 314 тоот